DEB DE LEAU

>>>> <<<<ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd: Deb de Leau Tattoos: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, hierna genoemd 'Deb', ingeschreven in het handelregister onder KvK-nummer 62351435. Correspondentie kan gericht worden aan info@debdeleau.com;
1.2.  Opdrachtgever: ofwel klant, de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Deb tot het ontwerpen en/of het laten aanbrengen van een tatoeage;
1.3. Overeenkomst: ofwel opdracht, elke overeenkomst tussen Deb en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het ontwerpen en/of laten aanbrengen van een tatoeage.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Deb en Opdrachtgever, waarbij Deb als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Deb worden afgeweken;
2.2. De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Deb aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Deb gehanteerde Algemene Voorwaarden;
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Deb vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Eigen verantwoording en Eigen risico
3.1. Alle Opdrachten van Opdrachtgever aan Deb worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever;
3.2. Door Opdracht te geven aan Deb tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door Deb aangebrachte lichaamsversieringen niet volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd. Vragen over de mogelijkheid tot het verwijderen van tatoeages ligt bij desbetreffende specialisten zoals bijvoorbeeld specialisten in lasertechniek;
3.3. Door Opdracht te geven aan Deb tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Deb of derden in gevaar kan brengen;
3.4. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Deb te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. Deb brengt geen tatoeages aan bij personen jonger dan 18 jaar. Ook niet met toestemming van ouder/verzorger;
3.5. Deb heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Deb het recht de Opdracht te weigeren;
3.6. Woorden, tekst, letters, cijfers, symbolen etc. dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten m.b.t. correcte schrijfwijze of een vertaling (en bijv. interpretatie) die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. Door Opdracht te geven aan Deb erkent Opdrachtgever dat Deb een inspanningsverbintenis heeft. Deb zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Deb kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Deb is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten;
4.2. Voor het geval Deb aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Deb voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht;
4.3. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Deb ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie;
4.4. Deb bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn;
4.5. Het betreden van de studio waar Deb haar werkplek ofwel behandelruimte heeft, is op eigen risico. Deb kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Opdrachtgever die de Opdrachtgever heeft meegenomen naar de studio;
4.6. Indien Opdrachtgever schade toebrengt aan de studio en/of daarin aanwezige inventaris dan wel indien Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens Deb niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt of onrechtmatig jegens Deb handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Deb daardoor lijdt;
4.7. Opdrachtgever dient zich te onthouden van onrechtmatige handelingen jegens Deb. Indien Opdrachtgever mondelinge- of schriftelijke uitlatingen dan wel opnamen in beeld en/of geluid verspreid die schade toebrengt aan de reputatie, eer en/of goede naam van Deb dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Deb daardoor lijdt.

Artikel 5. Tot stand komen van de Overeenkomst en Betaling
5.1. Opdrachtgever informeert Deb over zijn/haar wensen betreffende het laten zetten van een tatoeage via www.debdeleau.com of eventueel via andere vormen van social media zoals Instagram of Facebook. Indien nodig maakt Deb met Opdrachtgever een afspraak voor een gesprek waarbij benodigde informatie uitgewisseld kan worden. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever met Deb een definitieve afspraak heeft gemaakt voor het ontwerpen of nader uitwerken van een ontwerp voor een tatoeage dan wel het toestemmingsformulier heeft ondertekend voor het zetten van de tatoeage;
5.2. Opdrachtgever ontvangt informatie over de risico's van tatoeages, een nazorginstructie en toestemmingsformulier. Tevens is de Opdrachtgever op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden en Huisregels die te vinden zijn op www.debdeleau.com;
5.3. Indien Opdrachtgever definitief opdracht geeft voor het ontwerpen of nader uitwerken van een ontwerp voor een tatoeage hanteert Deb een borg die verrekend wordt met het bedrag na ‘het zetten van de tatoeage’ hierna genoemd ‘tattoo sessie’. De borg dient cash overhandigd te worden of uiterlijk een dag na het gesprek gestort te zijn. Op het moment dat het bedrag zichtbaar is op de rekening continueert Deb het ontwerpproces. Vanaf dat moment is restitutie niet meer mogelijk;
5.4. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het definitieve ontwerp is de (eerste) tattoo sessie ingepland of wordt dan ingepland. Tot enkele dagen voor de tatoeage sessie is een aanpassing op kleine tot middelgrote ontwerpen mogelijk. Deb behoudt zich het recht om de tattoo sessie te verschuiven indien er meer tijd nodig is om de aanpassing te verwerken;
5.6. Opdrachtgever overhandigt voor aanvang van de tattoo sessie het door hem/haar ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Opdrachtgever ontvangt van Deb hiervan een gekopieerd exemplaar terug. Het formulier wordt vertrouwelijk behandeld en alleen getoond aan de toezichthouders van de GGD en de NVWA;
5.7. Opdrachtgever dient na elke tattoo sessie het toekomende bedrag contant en gepast aan Deb te overhandigen. Wisselgeld is niet aanwezig en het is in de studio niet mogelijk om te pinnen;
5.8. Indien Opdrachtgever niet kan betalen of een deel niet kan betalen na het laten zetten van de tatoeage dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Deb stelt ter plekke een schuldbekentenis op die ondertekend moet worden door Opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt een kopie hiervan mee en heeft 3 dagen de tijd om alsnog tijdig te betalen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van de tattoo sessie is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten van Deb waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Deb is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet Incassokosten van 1 juli 2012, dan wel volgens actuele wetgeving, in rekening gebracht;
5.9. Deb behoudt zich het recht om een Opdracht te weigeren of annuleren zonder opgaaf van reden, dan wel nadere voorwaarden te stellen. Deb neemt geen Opdracht aan indien in haar oordeel de tatoeage niet weloverwogen genomen wordt en/of het ontwerp aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend is. Deb zet geen tatoeage op handen, niet op de nek en niet op geslachtsdelen. Ook zet ze geen tatoeages op zwangere vrouwen.

Artikel 6. Annulering en Overmacht
6.1. Opdrachtgever kan een tattoo sessie annuleren indien uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ingeplande tattoo sessie contact is opgenomen met Deb via haar website;
6.2. Na annulering dient Opdrachtgever binnen twee weken Deb te informeren over een stand van zaken met betrekking tot het maken van een nieuwe afspraak. Indien dit niet gebeurt of een nieuwe afspraak niet gemaakt wordt, behoudt Deb zich het recht om het ontwerp (dan wel of niet aangepast) aan te bieden aan een andere Opdrachtgever via haar website. De borg is Opdrachtgever kwijt;
6.3. Wordt de tattoo sessie niet tijdig geannuleerd of Opdrachtgever laat niets (meer) van zich horen dan is Opdrachtgever zijn/haar borg kwijt. Is Deb begonnen met de voorbereidingen voor de sessie dan zal zij een factuur toesturen om materiaal- en reiskosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Deb behoudt zich tevens het recht om het ontwerp dan wel aangepast aan te bieden aan een andere Opdrachtgever dan wel op haar website;
6.3. Een opdracht voor ontwerpen kan geannuleerd worden. Restitutie van de borg is niet mogelijk als Deb reeds begonnen is met ontwerpen. Deb behoudt zich het recht om het ontwerp dan wel aangepast aan te bieden aan een andere Opdrachtgever dan wel op haar website;
6.4. Restitutie van de borg is te allen tijde, na overmaking of overhandiging door Opdrachtgever aan Deb, niet mogelijk tenzij Deb haar afspraken niet nakomt (en voordat Deb begonnen is met ontwerpen);
6.5. Deb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht zoals energiestoringen, weersomstandigheden, belemmering door derden, ziekte.

Artikel 7. Garantie
7.1. Alle leveringen van producten en/of diensten door Deb worden zonder enige uitzondering geleverd door Deb en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Deb zijn ingeschakeld tenzij dit afgestemd is met de Opdrachtgever;
7.2. Deb gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
7.3. Deb werkt conform de Hygiënerichtlijn voor tatoeëren die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opgesteld door het Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) in samenwerking met de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De bouw, inrichting en schoonmaak van de studio waarin de behandeling plaats vindt voldoen aan alle hygiëne-eisen die hierin gesteld zijn. Tevens werkt Deb conform de hygiënerichtlijnen die direct te maken hebben met het aanbrengen van tatoeages. Deb werkt uitsluitend met wegwerpmaterialen.
7.4. Als een tatoeage bijgewerkt moet worden na het genezingsproces omdat er bijv. lichte plekjes te zien zijn dan is dit kosteloos. Dit noemen ze ook wel een ‘touch up’. Hiervoor dient binnen 3 maanden na de dag dat de tatoeage door Deb is gezet, een nieuwe afspraak te zijn gemaakt door de Opdrachtgever met Deb. Na 3 maanden vervalt het recht op kosteloos herstel en dient een materiaal vergoeding te worden betaald. Het opfrissen van een oude tatoeage, omdat die vager is geworden, valt natuurlijk niet onder deze garantie. Elke tatoeage wordt lichter en vager met de tijd. Veroudering van een tattoo is wat anders dan wanneer er bijvoorbeeld lichte plekjes in je tatoeage zitten vlak na de genezing.

Artikel 8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
8.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing;
8.2. Geschillen tussen Deb en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 9. Conversie
9.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1. Door haar website te benaderen en/of de op via deze website aangeboden informatie/diensten te gebruiken verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en Huisregels;
10.2. Informatie zoals de Algemene Voorwaarden, Huisregels, Werkwijze op www.debdeleau.com kunnen door Deb te allen tijde zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. Tot 3 maanden na de getekende datum op de overeenkomst blijft de informatie van kracht die ten tijde van het tekenen bekend zijn gemaakt aan opdrachtgever. Bij eventuele vervolgsessies na deze periode is het de verantwoordelijkheid van de klant zelf om deze informatie (zoals de Algemene Voorwaarden, Huisregels, Werkwijze) opnieuw door te nemen op de website in verband met mogelijke wijzigingen;
10.3. Deb kan niet garanderen dat de website foutloos of niet onderbroken zal functioneren. Bij vragen en/of opmerkingen graag contact opnemen met info@debdeleau.com;
10.4. Deb streeft er naar om de eigendomsrechten van beelden (foto’s) te bewaken. Van bezoekers op de website wordt verwacht dat er niet in strijd met de wet op het auteursrecht danwel in strijd met enig ander intellectueel eigendomsrecht wordt gehandeld. Beelden (foto’s), teksten, grafisch materiaal en logo's van de website mogen niet worden verveelvoudigd, gedownload, verspreid, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Deb;
10.5. Bepaling bij artikel 4.6. en 4.7. Het is zonder voorafgaande toestemming van Deb niet toegestaan om in de studio opnamen in beeld en/of geluid te maken/verspreiden. Bij akkoord dient Opdrachtgever rekening te houden met de professionele uitstraling van de onderneming;
10.6. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Deb onmogelijk maakt de tattoo sessie naar behoren uit te voeren. Deb behoudt zich het recht de Opdrachtgever bij onbehoorlijk gedrag zoals dronkenschap of intimidatie de toegang tot de studio te ontzeggen;
10.7. Het is niet toegestaan te roken in de studio waar Deb de tattoo sessie uitvoert. Bij lange sessies kan de mogelijkheid om te roken besproken worden met Deb en wordt een locatie aangewezen waar gerookt mag worden. Bij lange sessies kan klant zelf etenswaren mee te nemen maar deze dienen genuttigd te worden op een door Deb aangewezen locatie. Alcoholische dranken zijn niet toegestaan. Tenslotte is met het oog op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen het niet toegestaan kinderen en dieren mee te nemen in de studio;
10.8. Voor het belang van een gedegen samenwerking verzoekt Deb de Opdrachtgever rekening te houden met rust en ruimte tijdens een teken- en/of tattoo sessie. Dit is optimaal als het contact één op één plaats vindt. Is het voor Opdrachtgever van belang dat de sessie plaatsvindt in het bijzijn van een partner of vriend(in) dan kan dit met Deb besproken worden. 

Artikel 11. Slotbepaling
11.1. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van medewerkers van Deb en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.